38 (099) 010-34-39
Callback

06.07.16

КАК ОСЛАБИТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПРЕМИКСАХ

Проблема сумісності компонентів преміксу в процесі зберігання спонукає науковців та практиків до пошуку шляхів зниження їх негативної взаємодії: зниження доступності в присутності антагоністів, утворення нерозчинних комплексів з органічними кислотами, хімічного руйнування вітамінів під дією іонів металів і вивільненої кристалізаційної води та ін.


ЯК ПОСЛАБИТИ НЕБАЖАНУ ВЗАЄМОДІЮ ВІТАМІНІВ І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПРЕМІКСІ


Проблема сумісності компонентів преміксу в процесі зберігання спонукає науковців та практиків до пошуку шляхів зниження їх негативної взаємодії: зниження доступності в присутності антагоністів, утворення нерозчинних комплексів з органічними кислотами, хімічного руйнування вітамінів під дією іонів металів і вивільненої кристалізаційної води та ін.


Ефективне ведення тваринництва і птахівництва не- можливе без використання комбікормів, неодмінною складовою яких є премікси, що в переважній більшості являють собою суміш вітамінів і мікроелементів. важливість останніх обумовлена їх тісним зв’язком з білками, ферментами, гормонами та вітамінами, впли- вом на процеси росту, продуктивності, відтворення, функції ендокринних залоз, тканинного дихан- ня, внутрішньоклітинного обміну і кровотворення, регуляцією проникності клітинних мембран та уча- стю в синтезі білку. Не останню роль відіграють мікроелементи і в забезпеченні імунітету та антиокси- дантного захисту. згадані елементи також є активато- рами процесів обміну речовин, їх значення як струк- турного матеріалу незначне. 

Серед 7-8 мікроелементів, за якими нормують годівлю тварин та птиці, можна виділити групу компонентів, до якої входять залізо, мідь, цинк та марганець, що от- римали назву «біометалів». згадані мікроелементи є активаторами або інгібіторами функцій багатьох ферментів, гормонів і вітамінів, регулюючи таким чи- ном їх фізіологічну функцію та інтенсивність обміну ре- човин. Ці металокомпоненти також впливають на процеси кровотворення, росту, розмноження, діяльність ендокринних залоз, підтримання функціонального ста- ну кістяку та захисних реакцій організму, в тому числі пов’язаних зі знешкодженням токсинів. 

Неорганічні джерела мікроелементів та їх особливості потреба в залізі, міді, цинку та марганцю переваж- но забезпечується за рахунок неорганічних солей цих елементів, що пояснюється їх низькою вартістю. са- мими поширеними сполуками металокомпонентів є сульфати, оксиди, карбонати та хлориди. Усі вони ха- рактеризуються різною біологічною доступністю та «агресивністю» по відношенню до інших складників преміксу, найуразливішими з яких є жиророзчинні вітаміни. 

Сульфати металів – найбільш цінні з точки зору біологічної доступності. однак наявність кристалічної води в їх молекулах сприяє руйнуванню жиророз- чинних вітамінів, що суттєво знижує ефективність преміксу. видалення кристалізаційної води дещо знижує агресивність цих сполук у преміксах, про- те разом з тим знижується і біологічна доступність мікроелементів.


К
 арбонати та оксиди не можуть конкурувати з сульфатами гепта- та пентагідратами металів за біологічною повноцінністю. Це пояснюється змінами, що зазнають мікроелементи у різних відділах кишечни- ку. так, неорганічні сполуки металів у верхніх відділах, де кисла реакція середовища, дисоціюють на іон ме- талу, практично незасвоюваний, і кислотний залишок. потрапляючи до нижчих відділів кишечнику з лужною реакцією рН, вони можуть взаємодіяти з мінералами, поживними і антипоживними речовинами (фітат) і утво- рювати з ними нерозчинні комплекси, які з екскремен- тами виводяться назовні, забруднюючи в такий спосіб навколишнє середовище. в кінцевому підсумку виробник преміксів отримує ситуацію, коли він змушений вибирати між семи- та п’ятиводними сульфатами металів, що є агресив- ними по відношенню до жиророзчинних вітамінів та іншими сполуками (оксидами, карбонатами, зневод- неними сульфатами), які менш агресивні, проте і менш доступні з точки зору засвоєння мікроелементів. Без- перечно, і в цих умовах можна знайти оптимальне рішення, що максимально задовольняє потреби тва- рин та птиці в конкретних виробничих умовах, але це буде компроміс між ціною та якістю, і за великим рахунком тварина чи птиця буде дещо обділена щодо надходження мікроелементів.

Переваги хелатних сполук мікроелементів

Одним з рішень, спрямованих на забезпечен- ня повноцінного мінерального живлення тварин і птиці, є застосування органічних сполук мікроелементів. дані сполуки володіють цілою низкою цінних вла- стивостей: практично нетоксичні, добре розчинні у воді, стійкі в широкому діапазоні рН, не руйнують- ся мікроорганізмами, не виявляють антагонізму по відношенню до інших складників преміксів. особливої уваги заслуговує їх низька каталітична активність, що запобігає окисленню і подальшому руйнуванню вітамінів. 

Все вищенаведене підводить нас до пробле- ми взаємодії складників преміксу під час зберігання і їх впливу, здебільшого негативного, на збережен- ня активності його компонентів, зокрема важливих з фізіологічної точки зору і вартості преміксу – вітамінів А і Е, що й становить мету викладених у даній публікації досліджень.

Вивчення взаємодії мікроелементів та вітамінів в процесі зберігання преміксу.

Вирішено дослідити вплив заміни сульфатів семи- водних заліза та цинку і сульфатів п’ятиводних міді та марганцю органічними сполуками (гліцинатами) на збереженість активності вітамінів А і Е через 1, 2 і 3 місяці зберігання. 

Чотири партії преміксу для курей-несучок 1% виро- бляли відповідно до якісних показників (табл. 1) в умо- вах заводу з виробництва преміксів Novacore, розта- шованому в селі орлівщина Новомосковського райо- ну дніпропетровської області. Групи були сформовані за принципом аналогів. критерієм відбору слугував рівень заміщення семиводних сульфатів заліза і цин- ку та п’ятиводних міді і марганцю гліцинатами даних металів (табл. 2). контрольна група містила вказані мікроелементи виключно в неорганічній формі. 

Для дослідження використовувалися гліцинати заліза, цин- ку, міді та марганцю виробництва компанії Biochem (Німеччина). співвідношення даних мікроелементів у преміксі відповідно до походження (неорганічне, органічне) наведено в таблиці 2. після виробництва усі 4 партії преміксу, загальною кількістю 4000 кг було розміщено для зберігання в приміщенні з регульованими температурою і вологістю. температура в приміщенні для зберігання преміксу підтримувалась на рівні 20-25 °с, відносна вологість – на рівні 70% (±5%). в кінці 1, 2 і 3 місяців зберігання здійснювали відбір зразків у кількості 10 шт. від кожної партії преміксу для аналізу на активність вітамінів А і Е. Визначен- ня проводилося методом високоефективної рідинної.Активність вітамінів А і Е в преміксах з різними джерелами мікроелементів.

в ході досліджень встановлено (табл. 3), що активність вітаміну А в групі 1 після одного місяця зберігання не відрізнялась від такої в контролі. тоб- то заміна неорганічних джерел заліза, міді, цин- ку та марганцю органічними у кількості 5% від вмісту мікроелементів у преміксі не впливає на збереження активності вітаміну А протягом 1 місяця зберігання. в той час активність вітаміну А у групах 2 і 3 за цей період була вищою на 1,68-4,33%, ніж у контролі, про- те отримана різниця виявилась недостовірною.

Аналізуючи зміни активності вітаміну Е наприкінці першого місяця зберігання, можна відзначити дещо вищу на 0,72-1,78% активність в групах 1-3 порівняно з контролем. проте отримана різниця також виявилась недостовірною.

З огляду на отримані дані досліджень, не можна зробити висновки щодо впливу заміни неорганічних джерел заліза, міді, цинку та марганцю органічними на збереження активності вітамінів А і Е протягом одного місяця зберігання.

Як видно з таблиці 3 активність вітаміну А наприкінці другого місяця зберігання була вищою на 5,42-8,13% в групах 2 і 3 відповідно. отримана різниця вияви- лась достовірною (p≤0,05), що дозволяє зробити вис- новок про меншу руйнуючу дію гліцинатів металів по відношенню до вітаміну А. в той час, у групі 1 хоча і спостерігалась дещо вища на 1,15% активність вітаміну А у порівнянні з контролем, проте різниця ви- явилась недостовірною.

Заміна сульфатів заліза, міді, цинку та марган- цю гліцинатами у кількості 15 і 25% від вмісту чистих елементів у преміксі сприяла кращому на 2,71-4,15% (p≤0,05) збереженню активності вітаміну Е у групах 2 і 3 порівняно з контролем наприкінці 2 місяця зберігання. тоді як у групі 1 активність останнього практично не відрізнялась від контрольного показника. 

Таким чином, використання органічних джерел (гліцинатів) металів у кількостях 15 і 25% від вмісту чи- стого елементу у преміксі сприяло зменшенню втрати активності вітамінів А і Е протягом 2 місяців зберігання у порівнянні з використанням сульфатів пента- та гептагідратів.

Вивчаючи показники активності вітаміну А наприкінці третього місяця зберігання преміксів, можна зробити висновок, що заміна сульфатів металів гліцинатами у кількості 15 і 25% від вмісту чистого елементу в преміксі сприяла кращому на 8,09-13,45% (p≤0,01)Збереженню його активності. в групі 1, де заміна скла- ла 5%, така перевага становила лише 2,85% і вияви- лась недостовірною. 

Динаміка зміни активності вітаміну Е протягом трьох місяців зберігання преміксів свідчить про спри- ятливий вплив заміни сульфатів металів гліцинатами у кількостях 15 і 25% (групи 2 і 3) на її збереження. так, активність вітаміну Е в групі 2 склала 1801,9 мг/кг, в групі 3 – 1879,5 мг/кг, що на 4,04 і 6,73% вище у порівнянні з контролем (p≤0,01). Аналогічна різниця між контролем і групою 1 становила 2,05% на користь останньої, проте в процесі статистичної обробки вия- вилась недостовірною. 

Узагальнюючи вищенаведене, слід зазначити, що заміна неорганічних джерел заліза, міді, цинку та мар- ганцю органічними (гліцинатами) у кількості 5% (гру- па 1) майже не впливає на збереження активності вітамінів А і Е протягом трьох місяців зберігання, а різниця, що спостерігалася, була недостовірною. в той час, в групах, де така заміна склала 15 і 25% (групи 2 і 3), відзначалася вірогідно вища (p≤0,01) активність згаданих вітамінів, що дає підстави стверджувати про меншу агресивність гліцинатів заліза, міді, марганцю та цинку по відношенню до вітамінів А і Е. 


Висновки:

1. Застосування хелатів (гліцинатів) заліза, міді, цинку та марганцю в процесі виробництва преміксів шляхом часткової заміни семиводних сульфатів заліза та цинку та п’ятиводних сульфатів міді та марганцю сприяє кращому збереженню активності вітамінів А і Е в процесі зберігання преміксу. 

2. Ефективними рівнями заміщення, з точки зору збереження активності вітамінів А і Е, неорганічних джерел заліза, міді, цинку та марганцю їх гліцинатами є 15 і 25% від вмісту чистого елементу в преміксі. 

3. Заміна неорганічних джерел згаданих мікроелементів органічними у кількості 5% від вмісту чистого мікроелементу виявилась неефективною, а от- римана різниця недостовірною. 

Премікси з хелатами мікроелементів можна замовити на найсучаснішому заводі NOVACORE. Ці та широкий асортимент інших преміксів під торго- вельною маркою PROVITAN в різних якісно-цінових діапазонах виготовляються на найсучаснішому європейському обладнані, на виробництві, що є сертифікованим за стандартами GMP+, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Більше інформації за посиланням www.novacore.com.ua


Література. 

1. Корма и биологически активные вещества / Н.А. Попков и др. – Минск: Беларуская навука, 2005. – 882 с. 

2. Максимюк Н.Н., Скопичев В.Г. Физиология кормления животных. – С-Петербург: Лань, 2004. – 256 с. 

3. Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в кормлении сельскохозяйственных животных. – М.: Ко- лос, 1976. – 560 с. 4. Околелова Т.М., Кулаков А.В., Молоскин С.А. Макро- и микроэлементы в питании птицы. // Конъюнктурный журнал-каталог Корма, 2004. – № 5. – С. 52-58. 5. Попешова Л.В. Витаминное и минеральное питание современных генотипов домашней птицы и животных. // Ефективне птахівництво, 2006. – № 

4. – С. 10-23. 6. Урдзик Р.М. Проблеми нестачі мінералів у птахівництві: прояви, наслідки та шляхи вирішення. // Ефективне птахівництво, 2013. – № 10. – С. 38-40


.